எனது ரொட்டீன் | My first day of GM diet | Reduce 6 kg in one week

Routine vlog with wight loss tip
GM diet

Egg maggi in Dosa Tawa https://www.youtube.com/watch?v=IpcAMVDj-uc&t=14s
Happy and Busy day vlog https://www.youtube.com/watch?v=mtje4g48mus

New cookware collection https://www.youtube.com/watch?v=C2YgyrEcMr8&t=8s

Wonderchef cookware set https://amzn.to/34TFGqC
Vinod cookware set 3 piece https://amzn.to/2AvJf8C
With glass lid https://amzn.to/2V2bLbk
Inalsa Vacuum cleaner https://amzn.to/34SJpF1

Best useful things in my kitchen https://www.youtube.com/watch?v=ApqmoXrb33c&t=73s
Useful kitchen things

Soap dispenser https://amzn.to/2MwQRzC
Straining bowl https://amzn.to/2L2WGlo
Frother https://amzn.to/2MvcNLz
Potato Masher https://amzn.to/2MxaqId
Measuring cups https://amzn.to/2MvHRel

Nutri blender: https://amzn.to/2F2Cz3J
Prestige Roti maker amazon link https://amzn.to/2HzFYbi

Wonderchef Nutri blender Review https://studio.youtube.com/video/OGMd
Chapathi maker Review https://www.youtube.com/watch?v=EIDv_

6 most useful kitchen Tips : https://www.youtube.com/watch?v=ldBCV

Amazon Links :-
Pigeon paniyaram pan: https://amzn.to/2StKBJe
Rock Iron dosa tawa : https://amzn.to/2Yh8o4o
4 piece plastic basket : https://amzn.to/2JtaOUb
Wall sticker : https://amzn.to/2JtaW67
3 compartment storage box : https://amzn.to/2Jorooe
Potato spiral cutter: https://amzn.to/2JdyaOO
Brown velvet Sofa cover : https://amzn.to/2xwfq6m
Baggit womens wallet : https://amzn.to/2xsO6G4
Faux fur white cushion :
Curtains : https://amzn.to/2Jamhcd
cup holder : https://amzn.to/2YGU3Lm
Trio glass container : https://amzn.to/2xy6P2U
Ultra cooker : https://amzn.to/2YGUyVK
Vaccum cleaner : https://amzn.to/2KK5VbC

https://www.amazon.in/Inalsa-Spruce-1
————————————————————————————————————————–
For business queries& to contact:
[email protected]

Post Author: hatefull